Nieuws

Bijenlandschap Helpdesk adviseert over Leiden Bio Science Park

De gemeente Leiden wil de biodiversiteit in het Leiden Bio Science Park bevorderen, en in het bijzonder ook de bestuivers. Op verzoek van de gemeente heeft de Bijenlandschap Helpdesk geadviseerd over inrichting en beheer.  Het laat heel praktisch zien waar kansen voor bestuivers aanwezig zijn.

Helpdesk Bijenlandschap Advies Leiden Bio Science Park  – Groene Cirkels

Een aantal adviezen worden in het rapport plaatsspecifiek uitgewerkt:

  • Vorm waar mogelijk gazons om naar kruidenrijk grasland door minder vaak te maaien en het maaisel af te voeren (niet klepelen). Inzaai is hierbij niet nodig: van nature groeien er voldoende geschikte voedselplanten voor bijen en andere bloembezoekers in de bermen.
  • Maai bermen en graslanden bij elke maaibeurt gefaseerd. Dit wil zeggen dat 20-30% van de vegetatie niet gemaaid wordt. In voorjaar en zomer is dit van belang omdat zo voedsel beschikbaar blijft voor bloembezoekers. In de winter is dit van belang omdat vlinderrupsen, bijenlarven en allerlei andere dieren de vegetatie dan als schuilplaats gebruiken.
  • Gebruik voor de aanleg van plantsoenen en bedrijfstuinen bijvriendelijke planten die op ecologische wijze (zonder gif!) geteeld zijn. Voor inspiratie zie: https://www.bijenlandschap.nl/zet-je-in/pootdeze-bollen-of-planten/. De tuin tussen het Centraal Station en het LUMC is helaas een voorbeeld van hoe het niet moet: de hier aangelegde vegetatie heeft geen enkele waarde voor de inheemse fauna, een gemiste kans.
  • Bijen en andere bestuivers houden van zon. Investeer daarom vooral op zonnige plekken in inrichting en beheer gericht op bestuivers.
  • Benut zonnige muren voor bijenhotels en lemige wandjes die als nestelplek kunnen dienen.
  • Overjarig riet en afgestorven braamstengels zijn van belang voor de overwintering van wilde bijen.
  • Dood hout, bijvoorbeeld in de vorm van afgestorven bomen, zijn waardevol als nestplaatsen voor wilde bijen.