Nieuws

Het gaat slecht met boerenlandvogels. Gelukkig kun je helpen

10 november 2020. De Boerenlandvogelbalans 2020 roept een droevig beeld op. Met de vogels van erven en struwelen valt het nog wel mee, maar weide- en akkervogels zijn sinds 1990 met maar liefst zeventig procent afgenomen. Er moet nu écht iets veranderen, vindt Vogelbescherming. Om te beginnen in het landbouwbeleid, zowel dat van Nederland als dat van Europa, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Maar ook het agrarisch natuurbeheer en het reservaatbeheer moet beter. Dat schrijft de Vogelbescherming bij Nature Today:
Boerenlandvogelbalans 2020 schetst desastreuze achteruitgang – Nature Today

De verklaring van de achteruitgang van onze boerenlandvogels is complexe materie. Maar er is één grote, bepalende factor: het sterk geïntensiveerde landgebruik. Belangrijke gevolgen van de intensivering van het landgebruik zijn verdroging, vermesting en versnippering van het belangrijke leefgebied voor onze grondbroeders. Graslanden worden droger en kruidenarmer, er wordt vroeg en vaak gemaaid. Het betekent minder voedsel (wormen, vliegende insecten) voor zowel volwassen als jonge vogels.

Hoogste tijd om de boerenlandvogels te hulp te schieten. Daarvoor is o.a. het Aanvalsplan Grutto opgesteld. Het aanvalsplan is een initiatief van Pieter Winsemius (oud-minister van VROM), It Fryske Gea, de Friese Milieu Federatie en Vogelbescherming Nederland. Het is met inbreng van zes weidevogelprovincies, landbouworganisaties, natuurorganisaties, en wetenschappers opgesteld. et aanvalsplan schetst wat er moet gebeuren om de grutto, en met de grutto andere weidevogels, te redden. Het plan legt de nadruk op het creëren van grote aaneengesloten weidevogelgebieden met optimaal beheer. Die gebieden hebben een open karakter, geen bosjes maar een weids uitzicht, een hoog waterpeil, kruidenrijk grasland waar laat gemaaid wordt en weinig roofdieren. Bijzonder aan het plan is dat het niet alleen perspectief biedt aan de weidevogels, maar juist ook aan de boeren die hun land optimaal voor de grutto bewerken. Het biedt een verdienmodel voor boeren gekoppeld aan weidevogelbeheer.

Lees er meer over:
Om grutto te redden is de aanval de laatste verdediging – Nature Today

Voor grutto’s en andere boerenlandvogels wil de Vogelbescherming meer bloemrijke weiden en akkers, waar vogels zich thuis voelen. Dat steunen we natuurlijk van harte, ook al omdat dit óók goed is voor bijen en andere insecten. Via de Vogelbescherming kun je dat financieel steunen.

Lees er meer over: Onze boerenlandvogels en Elke meter telt!  op de site van de Vogelbescherming.

Kan ook: koop Weerribben Zuivel, Red-de-Rijke-Weide-kaas of Terschellinger-kaas.