Nieuws

LTO Nederland en natuurorganisaties gaan samenwerken aan beter bermbeheer

Om de biodiversiteit in wegbermen te verbeteren, gaan De VlinderstichtingFLORON en LTO Nederland samenwerken. Er worden afspraken gemaakt over randvoorwaarden voor goed bermbeheer. De bedoeling is dat deze randvoorwaarden vervolgens in een pilot toegepast worden. Monitoring van planten en insecten moet uitwijzen of de afspraken werken zoals beoogd.

De samenwerking is ontstaan uit een publiek verschil van mening over bermbeheer afgelopen zomer. LTO had een oproep gedaan aan leden om aan de bel te trekken bij hun gemeente over bermbeheer. De onkruiddruk zou tegen moeten worden gegaan door vaker te maaien. Dat schoot natuurorganisaties in het verkeerde keelgat.

Gemeenschappelijke belangen
In daarop volgende gesprekken bleek dat natuurorganisaties en agrariërs veelal gemeenschappelijke belangen hebben. Met name het tegengaan van het verruigen van bermen. Klepelbeheer is zowel de natuurorganisaties als LTO dan ook een doorn in het oog. Deze veel toegepaste beheervorm verhakselt alle aanwezige vegetatie. Dit zorgt ervoor dat planten als akkerdistel, brandnetel en ridderzuring ruim baan krijgen.

Een ongewenste ontwikkeling, vinden ook FLORON en De Vlinderstichting. „Zo gaan waardevolle vegetaties in korte tijd teloor door verruiging met uiterst algemene plantensoorten” aldus Froukje Postma van FLORON. „Allerlei insecten die van de oorspronkelijke vegetatie afhankelijk zijn, komen daardoor onder druk te staan. Door beter te beheren, gaan we dat proces tegen.” stelt Anthonie Stip van De Vlinderstichting.

Overlast en schade
Vanuit landbouwkundig perspectief geeft volgens LTO een verruigde berm overlast en schade. „Voor de landbouw schadelijke onkruiden zullen welig tieren en overwaaien naar de naastgelegen landbouwpercelen”, zo zegt Trienke Elshof, betrokken bestuurder vanuit LTO Noord.

Op diverse locaties voeren agrariërs reeds het bermbeheer uit voor gemeenten of een waterschap, bijvoorbeeld in Weststellingerwerf (Fr), Muntendam (Gr), Amstelveen (NH) en Brandwijk (ZH). De partijen willen dat er meer van zulke voorbeelden van succesvol bermbeheer komen waarin boeren een belangrijke rol spelen.

„Die uitdaging willen wij als LTO graag aangaan” aldus Trienke Elshof . Daar waar mogelijk kunnen boeren, al dan niet in samenwerking met agrarische natuurverenigingen, zelf het bermbeheer uitvoeren. Door bewust beheer met onder andere maaien en afvoeren van maaisel, ontstaat een andere, meer diverse vegetatie. Verder heeft de boer zelf de regie over het maaimoment.

Nu de patstelling doorbroken is willen De Vlinderstichting, FLORON en LTO Nederland samen verkennen hoe goed bermbeheer ingezet kan worden om minder overlast voor de boer en meer biodiversiteit in de berm te bereiken.

Bron:
LTO Nederland en natuurorganisaties zoeken samenwerking voor beter bermbeheer – Hortipoint