Nieuws

Natuurvriendelijke oevers goed voor soortenrijkdom oeverplanten

Begin 2017 hebben FLORON en RAVON, in samenwerking met zes waterschappen en twee provincies, het initiatief genomen voor een grootschalig, driejarig onderzoek naar de ecologische meerwaarde van natuurvriendelijke oevers. Op donderdag 7 december waren alle partijen te gast bij de Provincie Gelderland om de eerste resultaten van dit onderzoek te bespreken.

De afgelopen jaren is veel energie en geld gestoken in de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs lijnvormige wateren zoals sloten en beken. De aanleg van natuurvriendelijke oevers moet bijdragen aan doelbereiking voor de Kaderrichtlijn Water en zou daarmee ook moeten bijdragen aan de biodiversiteit in de oeverzone.  Tot nu toe is deze ecologische meerwaarde zeer beperkt in beeld gebracht. Dit onderzoek moet daar verandering in brengen. Daarnaast heeft het project ook tot doel om praktische verbeterpunten te bieden voor inrichting en beheer.

Dit jaar zijn 46 oeverparen (natuurvriendelijk ingericht en ‘traditioneel’), verspreid over Midden- en Noord-Nederland, geïnventariseerd op oever- en waterplanten, vis en andere fauna in en rondom de oeverzone. Uit de voorlopige resultaten komt naar voren dat natuurvriendelijke oevers een meerwaarde hebben voor met name moerasplanten. Gemiddeld blijken natuurvriendelijke oevers zo’n tien plantensoorten meer te herbergen dan hun nabijgelegen ‘traditionele’ evenknie. Dit is waarschijnlijk deels te danken aan de bredere ‘drassige’ zone waarin water invloed uitoefent op de oevervegetatie. Dit positieve effect geldt echter voornamelijk voor oeverplanten en niet voor ondergedoken waterplanten. Mogelijke oorzaken worden nog onderzocht, maar waarschijnlijk speelt een gebrek aan geschikt ondiep, open water voor ondergedoken waterplanten een rol.

Lees meer: Natuurvriendelijke oevers goed voor soortenrijkdom oeverplanten – Nature Today