Nieuws

Rijkswaterstaat: partner van Groene Cirkel Bijenlandschap

Insectenvriendelijke bermen

Rijkswaterstaat heeft het doel om aan biodiversiteitherstel te werken. Dat betekent in de brede zin investeren in verbetering van habitats van alle soorten, waaronder insecten.

Op deze manier zijn in sommige plekken verschillende mengsels ingezaaid als pilots. De meeste bekende locatie is de Honey Highway bij de A4 Delft-Schiedam. Daarnaast wordt ook in verschillende plekken aangepast bermbeheer uitgeprobeerd: bij de N11 en A29 gefaseerd maaien in de breedte, bij de A12 gefaseerd maaien in de lengte. Het doel is kennis in te winnen van wat het meest voordelig voor de natuur is, zodat het beleid kan worden aangepast. Deze stukken worden gemonitord op vegetatie- en insectenrijkdom (wilde bijen, zweefvliegen en dagvlinders).

Het monitoringsopzet heeft 2 insteken:

  • het vergelijken van de metingen in de tijd (op basis van de nulmetingen), dit geldt voor gefaseerd bermbeheer, maar ook voor ingezaaide stukken.
  • het vergelijken van pilots ten op zichte van de regulier situatie, dus regulier beheer vs. gefaseerd beheer; niet ingezaaide stukken vs. ingezaaide stukken vs. achterland.

Tot nu toe (zomer 2019) tonen de resultaten van de pilots geen significante verschillen met de reguliere situatie, wat kan betekenen dat de extra inspanning van inzaaien en gefaseerd maaien, tenminste in snelwegenbermen, niet tot extra biodiversiteit leidt. Maar het is nog te voorbarig om definitieve conclusies te trekken, dus we blijven het monitoren.

Onze contactpersoon: Claudia Rodrigues

Als natuuradviseur van de regionale dienst West Nederland Zuid van RWS ben ik een van de vertegenwoordigers van de natuurbelangen binnen onze organisatie. Een van mijn taken is het borgen van het goed naleven van de natuurwetgeving binnen allerlei projecten, in de verschillende fases (verkenningen, planstudies, realisatie en beheer & onderhoud). Daarnaast zorg ik dat de extra kansen voor natuurinclusief bouwen worden benut, om een impuls aan biodiversiteit te geven.

“We didn’t inherit earth from our ancestors, we borrow it from our children”

Claudia Rodrigues

 

Website: Rijkswaterstaat