Nieuws

Start ecologisch bermbeheer in gehele provincie Zuid Holland in 2019

De provincie Zuid-Holland breidt het project ‘De berm komt tot bloei’ in 2019 uit naar de hele provincie. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die hebben we hard nodig. In de praktijk betekent dit dat bermen minder vaak worden gemaaid.

Ecologisch bermbeheer in 2019
In 2017 is het project Berm komt tot bloei gestart met een aantal oefenbermen en in 2018 zijn de eerste 10 wegen ecologisch beheerd. Vanaf dit jaar beheert de provincie alle provinciale wegbermen ecologisch om de biodiversiteit te vergroten. Dit is nodig omdat het slecht gaat met de insecten in Nederland. Het aantal insecten is in de afgelopen 30 jaar met maar liefst 75% afgenomen door onder andere verstedelijking en intensieve landbouw. Door de afname van insecten gaat het ook minder goed met vogels en planten.

Anders maaien
Ecologisch bermbeheer houdt in dat:

  • Er minder gemaaid wordt
  • Maaiafval wordt meegenomen
  • Er een gebiedseigen zaadmengsel ingezaaid wordt na groot onderhoud aan een weg of berm

Hierdoor ontstaan er op termijn bloemrijke bermen die als leefgebied voor insecten dienen. Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook zijn er ongewenste plantensoorten (zoals akkerdistels) die tijdelijk hoog komen te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, wordt per locatie bekeken hoe deze planten het beste bestreden kunnen worden. Er wordt extra gemaaid en het maaiafval wordt meegenomen, om zo de planten uit te putten.

Bron:
Start ecologisch bermbeheer in gehele provincie Zuid Holland in 2019 – Provincie Zuid-Holland

Er is 676 km provinciale weg in Zuid-Holland (2017) (bron: waarstaatjeprovincie.nl).