Nieuws

Vernatting veenweide met drukdrainage biedt kansen, óók voor insecten en weidevogels

7-JUL-2022 – Drukdrainage helpt om bodemdaling en de CO2-uitstoot in veenweidegebieden te verminderen. Het RIVM voerde voor het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit.

Daarnaast zorgt drukdrainage er voor dat weidevogels zoals grutto’s, kieviten en scholeksters meer overlevingskansen hebben. “Het verhoogde waterpeil zorgt in het voorjaar voor een vertraagde groei van het gras”, legt onderzoeker Martina Paulin uit. “Het gras is dan voor weidevogelkuikens niet te dicht om doorheen te lopen en ze kunnen makkelijker insecten pikken. Het hogere grondwaterpeil en het extensieve gebruik zorgt voor een opener vegetatie met meer kruiden en bloemen. Deze trekt veel insecten aan, het voedsel voor weidevogelkuikens. Die kunnen dan makkelijker overleven.”

“Onze studie laat zien dat drukdrainage voor een groot aantal percelen interessant is”, aldus Martina. “De grootste batenposten vormen de vermeden klimaatschade door CO2 en N2O. Dit draagt bij aan het vermogen van Nederland om de klimaatdoelstellingen te halen. Zo kunnen de effecten van klimaatverandering worden beperkt. Maar ook draagt drukdrainage bij aan minder bodemdaling, meer biodiversiteit, minder waterbeheerskosten en minder kosten om de waterkwaliteit te verbeteren. Allemaal baten voor mensen die in dit gebied wonen. De baten van drukdrainage komen dus bij de maatschappij terecht.”

Maar de kosten en nadelen zijn voor de boeren. “Deze moeten de aanleg en beheerkosten betalen”, licht Martina toe. “Daarnaast heeft drukdrainage invloed op hun bedrijfsmodel. Hun gewasproductie neemt af en de natte grond is minder geschikt voor tractoren en de weidegang van koeien. Een belangrijke vraag is dan: hoe zorgen we ervoor dat zij dit soort maatregelen kunnen nemen? Dan moet je op zoek naar nieuwe verdienmodellen.”

Lees het hele artikel:
Drukdrainage biedt kansen in veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden – Nature Today