Hoofdinhoud

Agrarische Groene Linten als goed voorbeeld

In de regio van de Groene Cirkel Bijenlandschap (rondom Leiden) stimuleert agrarisch natuur collectief De Groene Klaver aanleg en beheer van bijvriendelijk boerenland. Zo’n 50 boeren en kwekers hebben in het project Groene Linten Bijenlandschap bijenplanten gezaaid op slootkanten, hoekjes van weilanden en plekjes op hun erf. Dit agrarische project sluit naadloos aan op andere bijenprojecten van het Zuid-Hollands Bijenlandschap.

Inzaaien heeft effect

Onderdeel van het project is de monitoring bij een selectie van de deelnemers, uitgevoerd door EIS Kenniscentrum. De eerste monitoringsronde vond plaats in 2017 en de tweede in 2019. In 2019 zijn in totaal 31 soorten bijen en 42 soorten zweefvliegen gevonden op alle locaties samen. Op negen van de 11 onderzoekslocaties is het aantal bijensoorten gestegen en het aantal exemplaren is zelfs op 10 locaties gestegen. Hommels en zweefvliegen deden het in 2019 juist minder goed dan in 2017. De verklaring hiervoor ligt mogelijk in de extreem warme en droge zomer van 2019. Over het algemeen zijn hommels en zweefvliegen minder actief onder zulke omstandigheden dan solitaire bijen. Meer informatie hierover

 

 

Anderen gingen u al voor: bekijk de helpdeskadviezen

Dijkvlak Stompwijk

 

Bollenpolder van de toekomst

Bomen en struiken planten

In de omgeving van de mens hadden in het verleden alle bomen en struiken een doel. Knotwilgen en geriefhoutbosjes dienden voor gebruikshout en brandhout, heggen en hagen als erfafscheidingen en solitaire bomen onder andere voor schaduw. Het behouden of terugplanten van bomen en struiken heeft zowel cultuurhistorische waarde als waarde voor de natuur. Het creëert een afwisselend landschap en voedsel en schuilplaatsen voor vogels en insecten. Zeker als niet alles tegelijk gesnoeid wordt, zodat er altijd wat kan bloeien.

Foto: Kees Mostert

Kleine landschapselementen

Op overhoekjes of bij boerenerven is soms ruimte voor een boomgaard, een bosje of een paar leibomen. Allemaal heerlijk voor bijen! Hiervoor kan soms een financiële bijdrage verkregen worden, bv. met een voucher van Landschapsfonds Holland Rijnland of een provinciale subsidie.

 

 

Beheer voor weidevogels én bijen

Weidevogels eten insecten. Logisch dus dat beheer voor weidevogels óók goed is voor insecten, waaronder bijen. 


Melk en kaas met een goed verhaal: voor weidevogels én bijen

 

Berm en oever

 

Stappenplan Prachtlint voor bijvriendelijk weiland en oever