Nieuws

De berm komt tot bloei in Zuid-Holland

De provincie wil een bloemrijke en ecologisch gezonde berm, want méér plantsoorten zorgen voor méér insecten. En die hebben we hard nodig. Ze bestuiven de landbouwgewassen en zijn daarom heel belangrijk in onze voedselvoorziening. Door de provinciale bermen anders te maaien en te zaaien veranderen ze geleidelijk in een bloeiend, aantrekkelijk leefgebied voor insecten.

Wat doet de provincie?

De provincie draagt zorg voor veilige provinciale wegen. Daar horen de bermen ook bij. De provinciale bermen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als leefgebied voor planten en insecten. De provincie Zuid-Holland wil de biodiversiteit stimuleren door haar bermen op een ecologische manier te beheren.

Waarom is een bloeiende berm belangrijk?
Het gaat slecht met insecten in Nederland. Meer dan de helft van de bestuivers die oorspronkelijk voorkwamen in Nederland, wordt bedreigd of is inmiddels verdwenen. Dit komt door de uitbreiding van stedelijke gebieden en omdat steeds meer gronden worden bewerkt. Voor het beschermen en in stand houden van insecten is een aantrekkelijke, bloemrijke omgeving nodig. Met ecologisch bermbeleid wil de provincie een geschikt leefgebied creëren voor planten en daarmee ook voor insecten.

Wat betekent ‘’De berm komt tot bloei’’?
De berm komt tot bloei! houdt in dat de provincie voor iedere provinciale weg het maaiplan aanpast. In het maaiplan staat op welke wijze we de bermen onderhouden, op welk moment en met welke methode. In het maaiplan staat ook op welke plekken de begroeiing vaker wordt gemaaid, bijvoorbeeld rondom kruisingen, de strook direct langs de weg en zichthoeken. Dit gebeurt met het oog op de verkeersveiligheid.

Anders maaien en zaaien
Voor veel bermen betekent De berm komt tot bloei! vooral minder maaien. Soms betekent het op een ander moment of slechts een deel van de bermmaaien. Als een nieuwe weg wordt aangelegd, bij grootschalige reconstructie of ingrijpende bermwerkzaamheden, wordt de berm opnieuw ingezaaid. In dat geval gebruiken we een bloemrijk zaadmengsel dat past bij de streek. Ook maken we op strategische plekken nestelgelegenheden in de berm. Daarnaast halen we het maaisel weg; een voedselarmere, verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer diversiteit en meer bloemen. Zo willen we een duurzaam leefgebied creëren in en rond ecologische beheerde bermen.

Zichtbaarheid in omgeving
Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook zijn er ongewenste soorten die tijdelijk hoog komen te staan.

 

Meer info: De berm komt tot bloei – Zuid-Holland

De berm komt tot bloei in Zuid-Holland