Nieuws

Vlinders tellen om stikstof te meten

De natuur in Nederland heeft te lijden onder stikstofdepositie vanuit landbouw, verkeer en industrie. Hoe komen we te weten of het ontwikkelde overheidsbeleid ook effectief is? De Vlinderstichting heeft een nieuwe indicator voor stikstofbelasting ontwikkeld: de N-indicator vlinders. Met behulp van vlinderwaarnemingen door vrijwilligers wordt het effect van stikstofbelasting zichtbaar gemaakt.

De N-indicator vlinders is gebaseerd op een stikstofwaarde van de leefomgeving voor alle voorkomende vlindersoorten. De waarde van de N-indicator in een gebied wordt bepaald door het aandeel van stikstofminnende en stikstofmijdende vlinders dat op een monitoringroute wordt geteld. De trend van de N-indicator over de jaren – lokaal, regionaal of landelijk – geeft aan in hoeverre stikstofmaatregelen binnen en buiten natuurgebieden effectief zijn. De Vlinderstichting heeft in opdracht van de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland hiervoor twee pilots uitgevoerd in enkele Natura 2000-gebieden waarbij de trends in de indicator zijn geanalyseerd. Het blijkt dat zowel in Zuid-Kennemerland als in diverse Brabantse natuurgebieden de indicator een stijgende trend vertoont. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er nog steeds sprake is van een overmatige stikstofbelasting in de betreffende gebieden. Overigens wordt niet in alle gebieden een stijging waargenomen, de stikstofindicator voor de Strabrechtse heide vertoont een dalende trend.

Lees meer: Vlinders tellen om stikstof te meten – Nature Today