Nieuws

Biodiversiteit in Nationaal Park Hollandse Duinen hoger dan verwacht

Sinds 1 januari 2018 zijn er al meer dan 5.000 soorten geteld, waaronder 85 soorten bijen.

In het nieuw op te richten Nationale Park Hollandse Duinen zijn in 2018 al meer dan 5.000 soorten dieren en planten aangetroffen. Het aantal soorten en de korte periode waarin die soorten zijn gevonden verrast biologen. Het laat zien dat deze ‘achtertuin’ van de randstad tot de soortenrijkste gebieden van Nederland behoort.

In 2018 werken professionele en amateur-biologen samen aan een grootscheepse inventarisatie van de dieren en planten van het Nationale Park in oprichting Hollandse Duinen. Dit park strekt zich uit van Hoek van Holland tot Hillegom en is voor honderdduizenden bewoners van de Randstad de ‘achtertuin’ waar ze in het weekend recreëren. Het project wil laten zien dat ondanks de ligging in een van de dichtst bewonende delen van de wereld het park grote natuurwaarde heeft. De relatieve ongestoordheid van de Hollandse duingebieden is grotendeels te danken aan belangrijke rol die de duinen hebben voor waterwinning – dagelijks drinken honderdduizenden Nederlanders water afkomstig uit het gebied. Afgelopen decennia zijn daar de rollen van natuurbehoud en recreatie bij gekomen. Het grote aantal soorten dat dit jaar al in het gebied is aangetroffen, laat zien dat waterwinning en recreatie gebruik bij goed beheer niet negatief hoeven te zijn voor natuur.

Sinds 1 januari zijn nu al meer dan 5.000 soorten in het gebied aangetroffen. Het gaat om een groot aantal planten, vogels, zoogdieren, dagvlinders en libellen. De echt hoge soortenaantallen zijn vooral gevonden bij dier- en plantengroepen die wat minder in de aandacht staan. Zo werden al meer dan 350 mossen en korstmossen, 500 paddenstoelen, meer dan 700 soorten kevers en 85 soorten bijen aangetroffen. Onder de waargenomen soorten bevinden zich veel soorten die nationaal of zelfs internationaal zeldzaam zijn. Zo werd dit jaar voor het eerst de volgens de Europese Habitat Richtlijn beschermde Sierlijke witsnuitlibel aangetroffen. Verschillende gevonden soorten zijn in Nederland geheel of grotendeels beperkt tot de Hollandse Duinen. Het gaat daarbij onder meer om Liggend bergvlas, Kruisbladgentiaan en de Reigersbekrandwants. Andere leuke waarnemingen betreffen boommarters, een soort die bezig is zich in het gebied te vestigen. De inventarisatie is een samenwerking tussen natuurbeherende partijen als Dunea, Staatsbosbeheer en het Zuid-Holllands Landschap en een groot aantal regionale- en landelijke natuurverenigingen. Hans Lucas, medewerker van Dunea en coördinator van het project benadrukt de rol van vrijwilligers. “De vrijwilligers besteden duizenden uren in het veld en zonder hun inzet en vooral zonder hun expertise zou een dergelijk project onmogelijk zijn”.

Het vinden van meer dan 5000 soorten, de oorspronkelijke doelstelling van het project, is ruimschoots gehaald. Vincent Kalkman, vanuit EIS-Kenniscentrum insecten en Naturalis Biodiversity Center betrokken bij het project, geeft aan dat hij verrast is door de snelheid waarmee een dergelijke hoeveelheid soorten gevonden is. “Het ziet er nu naar uit dat de lijst komende maanden verder zal groeien en misschien wel voor het eind van het jaar richting de 7.000 soorten gaat”.

In de winter worden alle waarnemingen gecontroleerd en worden soorten die nieuw zijn voor Nederland gepubliceerd in vaktijdschriften.

Over het 5000-soortenjaar
Het 5000-soortenjaar is een initiatief van Dunea, Staatbosbeheer, EIS kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. In 2018 wordt een jaar lang de natuur in Nationaal Park Hollandse Duinen in kaart gebracht door vrijwilligers. Het Nationaal Park beslaat grofweg 200 vierkante kilometer en omvat meer dan 4.500 hectare waardevolle natuur, 36 kilometer strand, tientallen prachtige dorpen, adembenemende bollenvelden, statige landgoederen en talloze interessante musea en historische gebouwen.

De voortgang van het project is te volgen op: www.5000soortenjaar.nl